2023-02-23 08:50Pressmeddelande

Resultatet för 2022 blev 56,5 miljoner kronor

Befolkning
Befolkningen i Tanums kommun fortsätter att öka och 2022 blev vi 13 013 personer, en ökning med 48 invånare jämfört med förra årsskiftet. Det innebär att kommunens vision om 13 000 invånare är uppfylld för året. Ökningen av befolkningen är den största jämfört med övriga kommuner i norra Bohuslän.

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 56,5 mnkr. Resultatet är 3,6 mnkr bättre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställt. Under 2022 ökade skatteintäkterna kraftigt i förhållande till budget och därutöver har försäljning av tomträtt genererat betydande försäljningsintäkt.

Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.

Mnkr

2022

2021

Verksamhetsresultat

-833,4

-782,1

Skatteintäkter och generella statsbidrag

896,0

862,8

Finansnetto

-6,1

-7,1

Resultat

56,5

73,6

Årets resultat innebär att kommunen står bättre rustad inför kommande utmaningar. Inför 2023 sker markanta kostnadsökningar inom flera områden.

Nämnderna
Nämnderna uppvisar ett mindre underskott på -2,2 mnkr.

Mnkr

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige

-0,2

Kommunstyrelsen

-1,2

Tekniska nämnden

2,7

Miljö- och byggnadsnämnden

1,2

Barn- och utbildningsnämnden

0,7

Omsorgsnämnden

-5,0

Kommunrevisionen

-0,5

Totalt

-2,2

Investeringsverksamhet
Årets investeringar uppgår till totalt 159,6 mnkr. Investeringar i VA-anläggningar har gjorts med 66,3 mnkr medan investeringar i kommunens fastigheter gjorts med totalt 37,7 mnkr. Investeringar i hamnanläggningar utgjorde 28,7 mnkr.

Större investeringsprojekt under året har bland annat varit anläggande av ny kaj i Fjällbacka som färdigställdes och invigdes under sommaren. Projekteringsarbetet med ny räddningsstation i Tanumshede startade upp 2022 och första spadtaget togs i början av 2023.

Under året har VA-avdelningen bland annat påbörjat två större omvandlingsprojekt i områdena Ulmekärr och Långsjö.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till sammanlagt cirka 340 mnkr. Investeringsvolymen 2022 innebär att beslutade men ej utförda investeringar uppgår till cirka 180 mnkr.

Övergripande ekonomiska mål
Tanums kommun har fastställt två finansiella delmål för god ekonomisk hushållning.

✓ resultatet ska varje år uppgå till minst 20 mnkr.

✓ nettoinvesteringarna får inte överstiga 850 mnkr under perioden 2021 – 2023.

Med årets resultat och volym på nettoinvesteringar uppnås dessa mål som kommunfullmäktige fastställt.

Soliditeten förbättras
Soliditeten i bokslut 2022, när alla skulder inklusive hela pensionsskulden inkluderas, uppgår till 19,7 procent vilket är en förbättring med 2,4 procentenheter.

För att finansiera investeringsverksamheten har låneskuld till kreditinstitut ökat med 65 mnkr och låneskulden uppgår i bokslut 2022 till 770,6 mnkr.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Kommunstyrelsens ordförande
Liselotte Fröjd
Ekonomichef
Ulrika Gellerstedt