2021-10-18 14:50Pressmeddelande

Ökad beredskap på Tanumskolans högstadium på grund av oroligheter.

Tanumskolan i Tanums kommunTanumskolan i Tanums kommun

I helgen fick personal på fritidsgården i Tanumshede information om oroligheter och hotfullt beteende bland ungdomar i samhället. Då personalen uppfattade hoten som allvarliga tillkallades polis för att skapa trygghet. För att förhindra att konflikten ungdomarna emellan fortsatte på skoltid har polis varit närvarande under måndagen på Tanumskolans högstadium som en förebyggande och trygghetsskapande åtgärd. Kommunen ser allvarligt på händelsen och följer rutiner samt instruktioner från polis för att skapa lugn i verksamheten och i samhället.

 

Skolan och fritidsgården har haft samtal med berörda vårdnadshavare och övriga vårdnadshavare på Tanumskolan informeras via Unikum. Barn- och elevhälsan finns på Tanumskolan för att prata med elever som känner oro.

- Även om händelsen skett utanför skoltid är det stor risk att även skolans miljöer påverkas av ökad oro och eventuella underliggande konflikter. Vi har utifrån händelsen vidtagit de åtgärder som vi i nuläget bedömer nödvändiga för att skapa trygghet i Tanumskolans lokaler. Det är viktigt att alla elever känner sig trygga och att undervisningen kan bedrivas. säger Lina Magnusson. Förvaltningschef barn- och utbildning.

 

Ökad beredskap

Tanumskolan 7-9 och fritidsgården har ökad beredskap för att skapa trygghet och möta upp oroliga ungdomar. De inblandade ungdomarna är avstängda från fritidsgården. Det är viktigt att alla elever känner sig trygga i kommunens lokaler och att skolan kan bedriva undervisning.

- Vi har fått information av personal om helgen samt haft kontakt med polisen får att få en helhetsbild av händelsen. Under måndagen är polis på plats i skolans lokaler. Vi har en ökad beredskap och följer nogsamt utvecklingen. säger Daniel Kratz säkerhetssamordnare.

 

Förebyggande åtgärder

Som en konsekvens av pandemin har en ökad oro märkts av hos elever i hela landet. Sedan höstens skolstart har man sett en ökad oro också hos elever i Tanums skolor. Barn- och elevhälsan har därför arbetat tillsammans med all skolpersonal under terminen för att minska oro genom ett antal direkta, långsiktiga och förebyggande åtgärder.

Några av de åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras är: Verkar för trygga raster, genomföra individuella samtal med vårdnadshavare som känner oro, söka fler vikarier till skolan, ha riktade åtgärder till klasser med större oro, införa av elevrådet föreslagna hälsofrämjande aktiviteter på raster, genomföra punktinsatser för att öka trygghet på utpekade platser samt göra ordningsregler och disciplinära åtgärder kända hos elever och vårdnadshavare.

- Vi har under en tid märkt av en ökad oro och har arbetat enligt en framtagen handlingsplan som också följer nationella rutiner. Det är viktigt med samverkan mellan skolans alla verksamheter för en helhetssyn. Och vi samarbetar tätt med fritidsgårdspersonal, lärare, rektorer och elevråd för att finna de åtgärder som verkligen ger resultat för att minska oron hos våra elever och i skolans miljö. Man ska också veta att det inte är alla elever som känner oro, men att vi tar situationen på allvar och därför agerar. säger Annika Vilhelmsson, chef barn- och elevhälsan Tanums kommun.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.