2022-03-09 08:41Pressmeddelande

Oberoende kartläggning av vaccinering av personal 2021 i Tanums kommun

Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförandeLiselotte Fröjd, kommunstyrelsens och krisledningsgnämndens ordförande.

Under januari månad 2021 påbörjade regionen vaccinering mot covid-19 av anställda i Tanums kommun. I samband med vaccineringen uppdagades att det inte fanns någon plan i regionen för hur eventuella överskottsdoser skulle hanteras. Det var viktigt att inga doser kasserades och därför fattade kommunen med stöd av regionen beslut kring hur kommunen skulle fördela eventuella överskottsdoser. Efteråt lämnades en motion in om utredning av händelseförloppet för kommunens hantering av överskottsdoser i samband med vaccinationen av anställda avseende covid-19. Den oberoende kartläggningen har utförts av Ernst & Young och är nu klar.

 

Rådigt agerande skapade osäkerhet

På grund av smittoläget agerade Tanums kommun hastigt och var en av de första kommunerna i Västra Götalandsregionen att starta upp vaccinering av personal. Totalt gavs 605 doser varav 518 doser till anställda som arbetar vårdnära samt 87 doser till övrig personal inom kommunen, till exempel räddningstjänst samt till personal på vårdcentralerna i kommunen. Ett rådigt agerande som också skapade osäkerhet när fler doser fanns än vad som kunde delas ut enligt de första riktlinjerna från regionen.

- Vi är oerhört ödmjuka inför rapportens innehåll. Den situation vi stod inför var helt ny för kommunen och oss i krisledningsnämnden. Det var tufft att utan fysiska möten och under press ta beslut utan tydlig regional och nationell vägledning. Vår målsättning har hela tiden varit att minska risken för smittspridning och att vårt kommunala uppdrag ska kunna utföras även om kommunen drabbas av ett stort pandemiutbrott, säger Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande.

Överskottsdoser till samhällsviktig personal

Eftersom all omsorgspersonal skulle erbjudas vaccin beställdes doser till var och en, det var dock inte alla som kunde ta vaccin och vaccinatören stod med fler doser avsedda för Tanums kommun än vad som kunde ges. I detta tidiga skede saknades riktlinjer från Västra Götalandsregionen hur eventuella överskottsdoser skulle fördelas när prioriterade grupper fått sin dos, man var dock tydlig med att inga doser skulle slängas. Vaccinets korta hållbarhet skapade en pressad situation.

Efter kontakt återkom Västra Götalandsregionen med besked att överskottsdoser inte kunde överföras till andra prioriterade grupper utan skulle ges till samhällsviktiga funktioner inom Tanums kommun. Prognoserna över antalet överskottsdoser ändrades timme för timme vilket påverkade hur doserna skulle fördelas för att bäst kunna upprätthålla kritisk kommunal verksamhet. Efter samråd med hela krisledningsnämnden fattades delegationsbeslut av krisledningsnämndens ordförande att fördela överskottsdoser enligt antagen pandemiplan med utpekade samhällsviktiga funktioner inom kommunen, exempelvis räddningstjänst och beslutsfattande funktioner.

- Vi agerade utifrån den fakta vi hade på bordet just då och är mycket tacksamma att granskningen har gjorts. Vi har lärt oss mycket längs med vägen och kommunikationens roll har blivit tydlig. Vi kommer att omarbeta pandemiplanen med de erfarenheter vi nu har och har redan förtydligat och säkrat vissa rutiner. Det är viktigt för tron på demokratin och för förtroendet för oss politiker att vårt agerande i en krissituation utvärderas och utvecklas. Vi är representanter för folket och det är viktigt att invånare känner att vi har deras bästa för ögonen, fortsätter Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande.

Ödmjuka inför situationen och med lärdomar i bagaget

Av kartläggningen framgår att beredningen, besluten samt efterföljande kommunikation följer övergripande styrdokument i kommunen och att alla följt sina befogenheter. Då styrdokumenten krävde fysiska möten valde krisledningsnämnden att fatta ordförandebeslut efter digitala samråd med hela krisledningsnämnden, besluten har sedan anmälts till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i enlighet med reglementet. Rapporten slår också fast att kommunen följt sin pandemiplan och prioriterade grupper har erbjudits överskottsdoser.

Läs hela rapporten från Ernst & Young.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.