2022-01-26 14:38Pressmeddelande

Ny inriktning på vindkraftsplan efter samråd.

VindkraftsverkTanums kommun arbetar för att ta fram en ny vindkraftsplan

 
Tanums kommun arbetar för att ta fram en ny vindkraftsplan. Det första förslaget ska nu efter samrådsprocess revideras och den politiska majoriteten i kommunen har kommit överens om att kraftigt minska vindkraftsområden som föreslogs.
 

Tanums kommun arbetar för att ta fram en ny vindkraftsplan som markerar framtida lämpliga områden för storskalig vindkraft. Vindkraftsplanen tas fram i enlighet med Plan- och bygglagen, och blir en del av kommunens översiktsplan, den nya planen ersätter den idag gällande vindkraftsplanen från 2009. Planen bygger på analyser av vindförhållanden, boendemiljöer, naturvärden, landskapsbild samt på samrådsprocess i två led där synpunkter från allmänheten, myndigheter och andra berörda fångas upp.

Samråd har skett

Samrådet är ett viktigt led i planprocessen, och kommunen är tacksam för det engagemang och den ökade kunskap som samrådet gav. Det första förslaget till ny vindkraftsplan innebar utökning av redan utpekade områden för storskalig vindkraft. Berörda parters, inklusive allmänhetens, synpunkter har inkommit genom samråd under april-maj 2021.

- Vi är tacksamma för det engagemang som visats och har lyssnat på de synpunkter som boende har gett i samrådet. Det är viktigt att vi har en levande landsbygd och livskraftiga samhällen för kommunens tillväxt. Den planen som vi nu föreslår ger en lagom utveckling utifrån de förutsättningar som finns, säger Liselotte Fröjd (M) kommunstyrelsens ordförande.
 

Naturvärden, friluftsliv och fastigheters värde

Flera synpunkter betonar bland annat den negativa påverkan som vindkraftsparker kan få för kommunens invånare och naturvärden, såsom störningar för boende, friluftsliv och djurliv, men även eventuell negativ påverkan på fastigheters värde. Kommunen har tagit till sig av synpunkter från samrådet och synpunkterna kommer under januari att bemötas i samrådsredogörelse. Som en följd av de synpunkter som kommit in på samrådsförslaget har den politiska majoriteten i kommunen kommit överens om att kraftigt minska ner på vindkraftsområden som föreslogs. Inför det kommande granskningsskedet har kommunen för avsikt att helt ta bort vindkraftsområde 5 vid Fagerhultsfjället, medan övriga områden inte utökas jämfört med nu gällande vindkraftsplanen från 2009.

Nytt förslag till vindkraftsplan

Åtgärderna ger sammantaget en mindre negativ påverkan på miljöerna i Tanums kommun jämfört med samrådsförslaget, men också mindre utbyggnadsmöjligheter för framtida elproduktion. I planen finns även fortsättningsvis utrymme för ökad elproduktion från vindkraft, men då främst genom ett effektivare nyttjande med högre verk inom återstående vindkraftsområden.

Nästa steg i processen för en ny vindkraftsplan blir granskning, då det omarbetade planförslaget åter kommer att bli tillgängligt för allmänheten och med en ny möjlighet att lämna synpunkter till kommunen.


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.


Kontaktpersoner

Planarkitekt
Olof Jönsson