2021-10-21 08:57Pressmeddelande

Majoritetens budgetförslag 2022

Majoritetens budgetförslag presenteras. Från vänster Jan Olsson (L), Liselotte Fröjd (M) och Roger Vallentin (C).Majoritetens budgetförslag presenteras. Från vänster: Jan Olsson (L), Liselotte Fröjd (M) och Roger Vallentin (C).

 
Ett starkt resultat ger utrymme för tillskott till nämnderna samt långsiktiga investeringar. En oförändrad kommunalskatt för artonde året i följd, satsningar på bland annat miljö- och klimatåtgärder och skola och omsorg.
 

Resultat

Budgeten redovisar ett mycket starkt resultat på 54,3 miljoner kronor (mkr). Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp både till balanskravet och de ekonomiska målen som kommunfullmäktige fastställt. Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum. I budgeten för 2022 uppgår investeringarna till 296,4 mkr. Den höga investeringsnivån innebär en ökad upplåning med cirka 170 mkr.

Oförändrad kommunalskatt för artonde året i följd

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad om 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.

Satsningar på miljö- och klimatåtgärder

I budgeten upptas miljö- och energieffektiviseringar med fyra mkr per år för de kommande tre åren utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder.

Under planperioden 2022 - 2024 budgeteras 16,5 mkr för byggnation av gång- och cykelvägar. Den största enskilda satsningen är en gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund.

Va-investeringar uppgår under åren 2022 - 2024 till 242,4 mkr varav 67,8 mkr budgeteras under 2022. Det största enskilda projektet är en överföringsledning mellan Fjällbacka och Bodalsverket.

Satsningar på skola och omsorg

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade pris- och löneökningar. Ramjusteringar görs också för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Barn- och utbildningsnämnden budgetram utökas med 15,2 mkr varav 9,9 mkr avser kompensation för pris- och löneökningar, 2,3 mkr volymökningar inom barnomsorg och skola samt 2,5 mkr i ett särskilt resurstillskott.

Omsorgsnämndens budgetram ökas med 11,7 mkr där 9,4 mkr avser kompensation för pris- och löneökningar och 2,3 mkr volymökningar inom äldreomsorgen. Utöver ökade kommunala anslag tillförs omsorgsnämnden ytterligare riktade statsbidrag framförallt inom äldreomsorgen.

Tekniska nämnden tillförs särskilt resurstillskott på 2,5 mkr varav 1,5 mkr för omhändertagande av båtvrak i Hamburgsund. Miljö- och byggnämnden tillförs särskilt resurstillskott på 1,0 mkr varav 0,5 mkr avseende digitalisering.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 296,4 mkr. I investeringsbudgeten finns ett flertal större investeringsprojekt.

  • Framtagande av 24 nya bostadstomter i Fjällbacka.
  • En ökad satsning på planer för framtagande av bostäder och verksamhetsmark.
  • Ombyggnad av Fjällbacka kaj.
  • Ombyggnad av Hamburgsundsskolan.
  • Anslag för ny förskola i Fjällbacka. Nya förskolor planeras även i Grebbestad, Bullaren och Rabbalshede.
  • Fortsatt utredning och projektering av ombyggnad äldreboende Hedegården i Tanumshede med särskilt fokus på pågående köksutredning. Ombyggnationen av äldreboendet kommer att skapa tio nya vårdplatser.
  • Räddningsstation och nya ambulanslokaler.
  • Det kommunala bostadsbolaget Tanums Bostäder AB satsar på nybyggnation på Anneberg.

VA-taxa

Brukningstaxan för vatten och avlopp sänktes i två steg 2017 och 2018. Från 2019 har brukningstaxan hållits oförändrad. Brukningstaxan föreslås ökas med fyra procent till 2022. Taxan för anslutningsavgifter till kommunalt vatten och avlopp föreslås vara oförändrad.

 

Liselotte Fröjd, Ordförande kommunstyrelsen (M)

Roger Wallentin, Vice ordförande kommunstyrelsen (C)

Jan Olsson, Kommunstyrelsen (L)


Om Tanums kommun

Välkommen till Tanum – en av Bohusläns till ytan största kommuner vackert placerad längs Skageracks kust i Västra Götalands län. Kommunen kännetecknas av vacker natur, vidsträckt skärgård och attraherar besökare från hela världen till våra pittoreska samhällen så som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Våra mest kända turistmål är hällristningarna, ett av Unescos världsarv, och Väderöarna längst ut i kustbandet. Tanums kommun är en av kommunens största arbetsgivare, med fler än 1 200 medarbetare. Tillsammans vill vi ge god service och skapa bra dagar för våra cirka 13 000 Tanumsbor. Vi tar hand om barn och äldre, värnar våra små levande samhällen, ordnar meningsfulla fritidsaktiviteter, ger värdefull utbildning, arbetar för ett starkt näringsliv och planerar och bygger så att fler ska få plats och trivas i vår kommun.